Sample Sentences


One

Newbie

Go to Lesson

(yi1) one

Elementary

Go to Lesson

yī wàn yī qiān yī bǎi yī shí yī
eleven thousand one hundred eleven (11,111)

Newbie

Go to Lesson
一百
yībǎi
one hundred (100)

Newbie

Go to Lesson
十一
shíyī
eleven

Newbie

Go to Lesson
周一
zhōuyī
Monday

Newbie

Go to Lesson
一月
yīyuè
January

Newbie

Go to Lesson
一共
liǎng bēi yīgòng yī bǎi bā。
2 cups altogether 180.

Newbie

Go to Lesson
让一下
ràng yīxià。
Let me through.

Newbie

Go to Lesson

zài shuō yī cì。
Say it again.

Newbie

Go to Lesson
一下
lái,qīn yīxià。
Come, give me a kiss.

Newbie

Go to Lesson

yī mǐ jiǔ。
1.9 meters.

Newbie

Go to Lesson
一块钱
yī kuài qián。
One RMB.

Newbie

Go to Lesson
一下
qiān yīxià míng。
Please sign your name.

Newbie

Go to Lesson
一下
děng yīxià!
Wait up!

Newbie

Go to Lesson
一下
qǐng děng yīxià。
Please wait a bit.

Newbie

Go to Lesson
一下
qǐng ràng yīxià。
Please let me through.

Newbie

Go to Lesson
等一下
qǐng děng yīxià。
Please wait a moment.

Newbie

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words