Sample Sentences

高薪聘请病毒制造者等于怂恿更多制造病毒
gāoxīn pìnqǐng bìngdú zhìzào zhě,jiù děngyú shì sǒngyǒng gèngduō de rén zhìzào bìngdú。
null

Advanced

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words