Sample Sentences

演员们现身说法”,观众更加深入了解演艺行业台前幕后
yǎnyuánmen de“xiànshēn shuōfǎ”,ràng guānzhòng gèngjiā shēnrù de liǎojiě le yǎnyì hángyè de táiqiánmùhòu。
null

Media

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words