Sample Sentences

海上建造几千米跨海大桥真是不可思议
zài hǎishàng jiànzào yī zuò jǐqiānmǐ cháng de kuàhǎi dàqiáo,zhēnshì tài bùkěsīyì le。
Building a bridge thousands of meters across the ocean is really just inconceivable.

Media

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words