Sample Sentences

我们分裂自己盟友怎样这个计划行得通你们怎么对付国际原子能组织
wǒmen fēnliè le zìjǐ de méngyǒu,yòu zěnyàng cái néng ràng zhège jìhuà xíngdetōng,nǐmen zěnme duìfu guójì yuánzǐnéng zǔzhī?
I don't know how the plan works by dividing our allies. What do you do with the IAEA?

Upper-Intermediate

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words