Sample Sentences

美国
Měiguó。
The United States.

Newbie

Go to Lesson
中国
Zhōngguó
null

Newbie

Go to Lesson
法国
Fǎguó
France

Newbie

Go to Lesson
英国
Yīngguó
England

Newbie

Go to Lesson
美国
Měiguó
America

Newbie

Go to Lesson
陈建国
Chén Jiànguó。
Chen Jianguo.

Newbie

Go to Lesson
中国菜
Zhōngguó cài。
Chinese food.

Newbie

Go to Lesson
中国
wǒ ài Zhōngguó。
I love China.

Newbie

Go to Lesson
寄到德国
jìdào Déguó。
To Germany.

Newbie

Go to Lesson
国内
guónèi
domestic

Elementary

Go to Lesson
中国
tā qù Zhōngguó le。
She went to China.

Newbie

Go to Lesson
中国
wǒ xiǎng qù Zhōngguó。
I want to go to China.

Newbie

Go to Lesson
法国人
wǒ shì Fǎguórén。
I'm French.

Newbie

Go to Lesson
中国人
tā shì Zhōngguórén。
He is Chinese.

Newbie

Go to Lesson

nǐ shì nǎ guó rén?
Which country are you from?

Newbie

Go to Lesson
中国
shéi yào qù Zhōngguó?
Who wants to go to China?

Newbie

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words