Sample Sentences

张小小
Zhāng Xiǎoxiǎo。
Zhang Xiaoxiao.

Newbie

Go to Lesson
小王小王
Xiǎo Wáng,Xiǎo Wáng!
Xiao Wang! Xiao Wang!

Newbie

Go to Lesson

dà xiǎo
size

Newbie

Go to Lesson

xiǎo xīn
be careful

Newbie

Go to Lesson
小白过来
Xiǎo Bái,guòlai。
Whitey, come here.

Newbie

Go to Lesson
小白坐下
Xiǎo Bái,zuòxia。
Whitey, sit.

Newbie

Go to Lesson
小白
Xiǎo Bái zhēn guāi。
Whitey is so obedient.

Newbie

Go to Lesson

hǎo、xiǎo、zǎo
good, small, early

Newbie

Go to Lesson
小心点儿
xiǎoxīn diǎnr5!
Be more careful!

Newbie

Go to Lesson
小姐
Wáng xiǎojie,zǎo!
Good morning Miss Wang!

Newbie

Go to Lesson
小时
bàn ge xiǎoshí。
Half an hour.

Newbie

Go to Lesson
小心
xiǎoxīn!
Be careful!

Elementary

Go to Lesson
小宝
Xiǎobǎo!
Xiao Bao!

Elementary

Go to Lesson
小姐
xiǎojie
Woman.

Elementary

Go to Lesson

xiǎo kǎo)
quiz

Elementary

Go to Lesson
小李小王
Xiǎo Lǐ bǐ Xiǎo Wáng hǎo!
Xiao Li is better than Xiao Wang!

Elementary

Go to Lesson
程小姐朱小姐
Chéng xiǎojie,Zhū xiǎojie
Ms. Cheng, Ms. Zhu.

Elementary

Go to Lesson
小轮车
xiǎolúnchē。
BMX.

Elementary

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words