Sample Sentences

为什么发达国家磁悬浮美国那么有钱德国磁悬浮技术老大他们真正磁悬浮
nà nǐ shuō wèishénme fādáguójiā bù jiàn cí xuánfú?Měiguó nàme yǒu qián yě méi jiàn,Déguó shì cí xuánfú jìshù de lǎodà,tāmen yě méi jiàn yī tiáo zhēnzhèng de cí xuánfú。
null

Advanced

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words