Sample Sentences

高兴认识投资银行我的名片
hěn gāoxìng rènshi nǐ。wǒ shì zuò tóuzī yínháng de,zhè shì wǒ de míngpiàn!
Great to meet you. I work in investment banking. Here's my card!

Intermediate

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words