Sample Sentences

我们新闻爆炸性读者怎么买账真是不通
wǒmen zuò de xīnwén yě tǐng yǒu bàozhàxìng de,dúzhě zěnme bù mǎizhàng ne?zhēnshì xiǎng bùtōng。
null

Advanced

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words