Sample Sentences

不会白金汉宫大本钟泰晤士河还有博物馆看不过来一定要
bùhuì a。Báijīnhàngōng、Dàběnzhōng、Tàiwùshìhé、háiyǒu hǎo duō bówùguǎn,wǒ kàn dōu kàn bu guòlái。yīdìng yào zài qù yī cì。
No way. Buckingham Palace, Big Ben, the Thames River... plus there are lots of museums. There's no way to see it all. I have to go back again.

Intermediate

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words