Sample Sentences


xíng。
OK.

Elementary

Go to Lesson

xíng。
All right.

Elementary

Go to Lesson

xíng!
Great!

Upper-Intermediate

Go to Lesson
汇丰银行
Huìfēng yínháng。
HSBC.

Newbie

Go to Lesson
什么银行
shénme yínháng?
What bank?

Newbie

Go to Lesson
旅行”。
lǚxíng”。
"Travel".

Elementary

Go to Lesson

xíng。
Okay.

Intermediate

Go to Lesson

rén xíng dào
sidewalk

Newbie

Go to Lesson

hái xíng。
It’s alright.

Elementary

Go to Lesson

ā?xíng,xíng。
Huh? Ok, ok.

Intermediate

Go to Lesson
排行排行榜
páiháng、páihángbǎng
ranking; top charts

Elementary

Go to Lesson
不行
lā bùxíng。
Pulling doesn't do it.

Elementary

Go to Lesson
......不行
ng......bùxíng。
Um……No, I can’t.

Elementary

Go to Lesson
自行车
yī liàng zìxíngchē
one bicycle

Newbie

Go to Lesson
不行
bù xíng,wǒ qǐng。
No way, I'm treating.

Elementary

Go to Lesson

that yě bù xíng。
That's still no good.

Elementary

Go to Lesson
银行工作
wǒ zài yínháng gōngzuò。
I work at a bank.

Newbie

Go to Lesson
不行
tuī yě bùxíng。
Pushing doesn't do it either.

Elementary

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words