Sample Sentences

环保议题人权议题见解
tā zài huánbǎo yìtí shàng、zài rénquán yìtí shàng,dōu yǒu hěn bàng de jiànjiě。
When it comes to the topic of the environment or human rights, he always has great insights.

Upper-Intermediate

Go to Lesson
核对一下明天议题
ng4。nà wǒ zài hé nǐ héduì yīxià míngtiān de sān gè yìtí。
Ok. Then I will verify with you again the three issues to be discussed.

Intermediate

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words