Sample Sentences

佟掌柜陕西话李大嘴东北话虽然方言普通话比较接近观众一听语言喜剧效果这样出来了
shì ā。Tóng zhǎngguì de Shǎnxī huà hé Lǐ Dàzuǐ de dōngběi huà,suīrán shì fāngyán,dàn dōu hé pǔtōnghuà bǐjiào jiējìn,guānzhòng yī tīng jiù dǒng。yǔyán de xǐjù xiàoguǒ jiù zhèyàng chūlái le。
null

Advanced

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words