Sample Sentences

青海内蒙藏传佛教信徒西藏信徒住在偏远地方他们即使几年在所不惜因为朝圣他们精神寄托也是他们一生荣耀
shì ā,Qīnghǎi hé Nèiméng dōu yǒu tǐng duō zàngchuán fójiào de xìntú,hái yǒu hěn duō Xīzàng de xìntú zhùzài hěn piānyuǎn de dìfang,tāmen jíshǐ huā jǐnián yě zàisuǒbùxī,yīnwèi cháoshèng jì shì tāmen de jīngshén jìtuō,yě shì tāmen yīshēng de róngyào。
null

Advanced

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words