speak chinese like a native

zui4 ke4

Posted by tafitz9 November 30, 2010 in the Group General Discussion .

Zuì shìn wǒ xiǎolóngbāo chī. Xiǎo diàncái wǒ mǎi de. shànghǎi li xiǎolóngbāo měi chī. Nǐ zuì xiǎolóngbāo chī mā?   

Comments (0) RSS

loading... Updating ...

New lesson idea? Please contact us.