speak chinese like a native

xiao3 ge wen2ti3

Posted by tafitz9 January 30, 2012 in the Group General Discussion .

Nǐ hǎo Helen!

Wǒ yǒu yī ge wéntǐ. Jè ge lǐjù wéi shènme yòng "zhàng?" Wǒ bù juéde fānyì "to grow."

隔壁刚刚外国人

Xiě xiě nǐ!

Sài kèchéng yě měi yǒu shīnkè. Suòyì bèi xīngqīsù de shuóhuá wǒ fùxí duō kèchéng .

Comments (0) RSS

loading... Updating ...

New lesson idea? Please contact us.