speak chinese like a native

2008.8.4 chinese lesson ---Songs & Nursery Rhymes - Spotted Deer

Posted by missshenfunchinese August 3, 2008 in the Group General Discussion .

méi huā lù
    鹿

méi huā lùzhēn hǎo kàn
     鹿,        看,
shēn shàng méi huā yī bàn bàn

 
                   瓣。
méi huā lù
zhēn qí guài
 
    鹿,    怪,
shù chà zhǎng zài tóu shàng mian

 
                          面。

Comments (27) RSS

loading... Updating ...

New lesson idea? Please contact us.