Bring the ChinesePod experience to your Classroom. Learn more about ChinesePod SchoolZone BETA here.
Say It Right Series

 《关山月》 李白

Posted by edwardshea June 5, 2009 in the Group General Discussion.

 《关山月》

 míng yuè chū tiān shān ,cāng máng yún hǎi jiān 。 

明月         出     天山,       苍茫           云海      间。  

 

zhǎng fēng jǐ wàn lǐ ,chuī dù yù mén guān 。
长风 几万里,               吹度 玉门 关。

 

 

hàn xià bái dēng dào ,hú kuī qīng hǎi wān 。 

汉下   白    登道,         胡   窥     青海湾。

  

yóu lái zhēng zhàn dì ,bú jiàn yǒu rén hái 。

由来 征战地,               不见     有人还。 

shù kè wàng biān sè ,sī guī duō kǔ yán 。

戍客     望边色,           思归  多苦颜。

gāo lóu dāng cǐ yè ,tàn xī wèi yīng xián

高楼 当     此夜,       叹息    未应闲 

Comments (0) RSS

loading... Updating ...

To comment, please login.

Not sure if your comment is appropriate? Check our Commenting Policy first.

New lesson idea? Please contact us.