speak chinese like a native

《将进酒》 李白

Posted by edwardshea June 5, 2009 in the Group General Discussion .

《将进酒》

 君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回!

 君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

 人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。

 天生我材必有用,千金散尽还复来。

 烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。

 岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。!

 与君歌一曲,请君为我倾耳听!

 钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不愿醒!

 古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。

 陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。

 主人何为言少钱,径须沽取对君酌!

 五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁!

《jiāng jìn jiǔ 》

 jun1 bú jiàn huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái ,bēn liú dào hǎi bú fù huí !

 jun1 bú jiàn gāo táng míng jìng bēi bái fā ,cháo rú qīng sī mù chéng xuě 。

 rén shēng dé yì xū jìn huān ,mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 。

 tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng ,qiān jīn sàn jìn hái fù lái 。

 pēng yáng zǎi niú qiě wéi lè ,huì xū yī yǐn sān bǎi bēi 。

 cén fū zǐ ,dān qiū shēng ,jiāng jìn jiǔ ,bēi mò tíng 。!

 yǔ jun1 gē yī qǔ ,qǐng jun1 wéi wǒ qīng ěr tīng !

 zhōng gǔ zhuàn yù bú zú guì ,dàn yuàn zhǎng zuì bú yuàn xǐng !

 gǔ lái shèng xián jiē jì mò ,wéi yǒu yǐn zhě liú qí míng 。

 chén wáng xī shí yàn píng lè ,dòu jiǔ shí qiān zì huān xuè 。

 zhǔ rén hé wéi yán shǎo qián ,jìng xū gū qǔ duì jun1 zhuó !

 wǔ huā mǎ ,qiān jīn qiú ,hū ér jiāng chū huàn měi jiǔ ,yǔ ěr tóng xiāo wàn gǔ chóu !

Comments (1) RSS

loading... Updating ...

New lesson idea? Please contact us.