Say It Right Series

《将进酒》 李白

Posted by edwardshea June 5, 2009 in the Group General Discussion.

《将进酒》

 君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回!

 君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

 人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。

 天生我材必有用,千金散尽还复来。

 烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。

 岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。!

 与君歌一曲,请君为我倾耳听!

 钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不愿醒!

 古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。

 陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。

 主人何为言少钱,径须沽取对君酌!

 五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁!

《jiāng jìn jiǔ 》

 jun1 bú jiàn huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái ,bēn liú dào hǎi bú fù huí !

 jun1 bú jiàn gāo táng míng jìng bēi bái fā ,cháo rú qīng sī mù chéng xuě 。

 rén shēng dé yì xū jìn huān ,mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 。

 tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng ,qiān jīn sàn jìn hái fù lái 。

 pēng yáng zǎi niú qiě wéi lè ,huì xū yī yǐn sān bǎi bēi 。

 cén fū zǐ ,dān qiū shēng ,jiāng jìn jiǔ ,bēi mò tíng 。!

 yǔ jun1 gē yī qǔ ,qǐng jun1 wéi wǒ qīng ěr tīng !

 zhōng gǔ zhuàn yù bú zú guì ,dàn yuàn zhǎng zuì bú yuàn xǐng !

 gǔ lái shèng xián jiē jì mò ,wéi yǒu yǐn zhě liú qí míng 。

 chén wáng xī shí yàn píng lè ,dòu jiǔ shí qiān zì huān xuè 。

 zhǔ rén hé wéi yán shǎo qián ,jìng xū gū qǔ duì jun1 zhuó !

 wǔ huā mǎ ,qiān jīn qiú ,hū ér jiāng chū huàn měi jiǔ ,yǔ ěr tóng xiāo wàn gǔ chóu !

Comments (1) RSS

loading... Updating ...

To comment, please login.

Not sure if your comment is appropriate? Check our Commenting Policy first.

New lesson idea? Please contact us.