Bring the ChinesePod experience to your Classroom. Learn more about ChinesePod SchoolZone BETA here.
Say It Right Series

the correction of the business text

Posted by amandali_counselor June 28, 2010 in the Group General Discussion.

Wo hua guo soyo de qian gen laiwang duifang.(wo hua le suoyou de qian he kehu laiwang)

danshi shengyiren shi guo hen xiang shengyi ren(danshi shengyiren hen xiang shengyi ren)

yihuo neng he duifang yici bian qu chi fan bian liaojie duifang(yihou women neng chuqu chifan,genghao de liaojie duifang)

Xia ci wo he kehu yici jiang laiwang yixia ranghuo xian jiang tan shengyi(xiaxi wo xian he kehu laiwang yixia,danshi xian tan shengyi)

Comments (0) RSS

loading... Updating ...

To comment, please login.

Not sure if your comment is appropriate? Check our Commenting Policy first.

New lesson idea? Please contact us.