speak chinese like a native

Li4ju4

Posted by tafitz9 March 2, 2011 in the Group General Discussion .

Nǐ hǎo Helen, 

 

ZhōngGuó lǐ mǎi wàngfàn de huǒchē piào mā. Wǒ juéde bù kěyi yīnwèi yào mǎi huǒchē piào zhǐ xiě tiān xiānjìn.

Comments (7) RSS

loading... Updating ...

New lesson idea? Please contact us.