speak chinese like a native

Wen4ti2

Posted by tafitz9 March 15, 2011 in the Group General Discussion .

Nǐ Hǎo Helen!

 

Jèli shì wèntí wǒ xiàwǎn wàng le:

 

"Weather and Seasons" de ke lìjù:

"Jèlǐ bù huì xiáxuě." Fān: "It hardly snows here." 

Dànshì, Wǒ de fān lìjù: It does not snow here. 

Wéi shénme "bù huì xiáxuě" de yìsu "hardly snow."

Xiěxiě!

 

 

Comments (1) RSS

loading... Updating ...

New lesson idea? Please contact us.