speak chinese like a native

Ti2 Sheng1 (Upgrade)

Posted by tafitz9 August 16, 2011 in the Group General Discussion .

Nǐ Hǎo Helen!

Wǒ zuì jìn tíshēng de zhōngwén dìngyuè. Sài wǒ yǒu "Guided Intensive." Suǒyǐ wǒ yǎo shuó gén nǐ jiā wǎn. Nǐ huǐ gěi wǒ diànhuà xīngqīsì de wǎn mā?

Comments (3) RSS

loading... Updating ...

New lesson idea? Please contact us.