Say It Right Series
speak chinese like a native

shun4bian4 li4ju4

Posted by tafitz9 September 7, 2011 in the Group General Discussion.

Nǐhǎo Helen!

Wǒ xǐhuan kāichē shùnbiàn tíng yīnyuè.

Tóngshìmén jīngcháng gōngzuò shùnbiàn chī wǔfàn.

 

 

Comments (7) RSS

loading... Updating ...

New lesson idea? Please contact us.