speak chinese like a native

shun4bian4 li4ju4

Posted by tafitz9 September 7, 2011 in the Group General Discussion .

Nǐhǎo Helen!

Wǒ xǐhuan kāichē shùnbiàn tíng yīnyuè.

Tóngshìmén jīngcháng gōngzuò shùnbiàn chī wǔfàn.

 

 

Comments (7) RSS

loading... Updating ...

New lesson idea? Please contact us.