speak chinese like a native

want to know what is the meaning of this ancient chinese poetry

Posted by l3xer February 19, 2008 in the Group General Discussion .

 

 Guī yuán tián jū Zhòng dòu nán shān xià,Cǎo shèng dòu miáo xī.Chén xīng lǐ huāng huì,Dài yuè hé chú guī.Dào xiá cǎo mù cháng,Xī lù zhān wǒ yī.Yī zhān bù zú xī,Dàn shǐ yuàn wú wéi. 

Please help me, xiexie.

Comments (47) RSS

loading... Updating ...

New lesson idea? Please contact us.