speak chinese like a native

share an article about girls hee hee

Posted by sophie20461 June 27, 2008 in the Group General Discussion .

Tags: girl

 

share an article to you guys, haha i think it is very funny, it about girls.

女人  nv3 ren2  the woman
如果你亲她,那你就没有绅士风度

Ru2 guo3 ni3 qin1 ta2, na4 ni3 jiu4 mei2 you3 shen2 shi4 feng1 du4.

If you kiss her, you are not a gentleman

 

可是如果你不亲她那你就不算男子汉

Ke3 shi4 ru2 guo3 ni3 bu4 qin1 ta2, na4 ni3 jiu4 bu4 suan4 nan2 zi3 han4!

If you don't, you are not a man

如果你赞美她,她会认为你只是在奉承她

Ru2guo3 ni3 zan4 mei3 ta2, ta2 hui4 ren4 wei2 ni3 zhi3 shi4 zai4 feng4 cheng2 ta2

If you praise her, she thinks you are lying

但要是你不赞美她,那你就一无是处了!

Dan4 yao4 shi4 ni3 bu4 zan4 mei3 ta2, na4 ni3 jiu4 yi1 wu2 shi4 chu4 le!

If you don't, you are good for nothing

如果你对她的话完全同意,那她就会没完没了

Ru2 guo3 ni3 dui4 ta2 de4 hua4 wan2 quan1 tong2 yi4, na4 ta2 jiu3 hui4 mei2 wan2mei2liao3.

If you agree to all her likes, she is abusing

要是你不同意那就表示你根本不了解

Yao4 shi4 ni3 bu4 tong2 yi4, na4 jiu4 biao3 shi4 ni3 gen1ben3 bu4 liao3 jie3

If you don't, you are not understanding

假如你把气氛控制的很浪漫,你就一定是情场老手

Jia3 ru2 ni3 ba3 qi4 fen1 kong4 zhi4 de4 hen3 lang4 man4, ni3 jiu4 yi1 ding4 shi3 qing2 chang3 lao3 shou3

If you make romance, you are an 'experienced man'

如果不是,那你根本还不够成熟

Ru2 guo3 bu4 shi4, na4 ni3 gen1 ben3 hai2 bu4 gou4 cheng2 shu2

If you don't you are half a man

如果你太常去找她,她会觉得烦腻

Ru2 guo3 ni3 tai4 chang2 qu4 zhao3 ta2, ta2 hui4 jue2 de ni4 fan2

If you visit her too often, she thinks it is boring

但是如果你不去找她,她会责备你欺骗她的感情

Dan4 shi4 ru2 guo3 ni3 bu4 qu4 zhao3 ta2, ta2 hui4 ze2 bei4 ni3 qi1 pian4 ta2 de4 gan3 qing2

If you don't, she accuses you of double crossing

你要是穿的帅一点,她会说你是花花公子

Ni3 yao4 shi4 chuan1 de4 shuai4 yi1 dian3, ta2 hui4 shuo1 ni3 shi4 hua1 hua1 gong1 zi3

If you are well dressed, she says you are a playboy

穿的破烂点,那你又是笨头笨脑的家伙

Chuan1 de4 po4 lan4 dian3, na4 ni3 you4 shi4 ben4 tou2 ben4 nao3 de4 jia1 huo3

If you don't, you are a dull boy

如果你吃醋,她会说这样是不对的

Ru2 guo3 ni3 chi1 cu4, ta2 hui4 shuo1zhe4 yang4 shi4 bu4 dui4 de4

If you are jealous, she says it's bad

可是如果你完全不吃醋,她又会认为你根本不爱她

Ke3 shi4 ru2 guo3 ni3 wan2 quan1 bu4 chi1 cu4, ta2 you4 hui4 ren4 wei2 ni3 gen1 ben3 bu4 ai4 ta2

If you don't , she thinks you do not love her

你如你试图对她调情,她会认为你不尊重她

Ni3 ru2 guo3 shi4 tu2 dui4 ta2 tiao2 qing2, ta2 hui4 ren4 wei2 ni3 bu4 zun1 zhong4 ta2

If you attempt a romance, she says you didn't respect her

但要是你一直规规矩矩的,她又会觉得你不喜欢她

Dan4 yao4 shi4 ni3 yi1 zhi1 gui1 gui1 ju1 ju1 de4, ta2 you4 hui4 jue2 de4 ni3 bu4 xi3 huan1 ta2

If you don't, she thinks you do not like her

你若是迟到一分钟,她会抱怨等的多累多苦

Ni3 ruo4 shi4 chi2 dao4 yi1 fen1 zhong1, ta2 hui4 bao4 yuan4 deng3 de4 duo1 lei4 duo1 ku3

If you are a minute late, she complains it's hard to wait

要是她自己迟到了,她会说女孩子约会迟到是理所当然的

Yao4 shi4 ta2 zi3 ji3 chi2 dao4 le, ta2 hui4 shuo1 nv3 hai2 zi3 chi2 dao4 shi4 li3 suo3 dang1 ran2 de4.

If she is late, she says that's a girl's way

如果你去找你的朋友,她会说你像跟屁虫

Ru2 guo3 ni3 qu4 zhao3 ni3 de4 peng2 you3ta2 hui4 shuo1 ni3 xiang4 gen1 pi4 chong2

If you visit another, she accuses you of being a heel

如果是她,她会说"喔,这很自然啊,女孩子都是这样"

Ru2 guo3 shi4 ta2, ta2 hui4 shuo1 “o,zhe4 hen3 zi4 ran2 a, nv3 hai2 zi3 dou1 shi4 zhe4 yang4”

If she is visited by another, 'oh it's natural, we are girls'

如果你飞快的吻她一下,她会到处说你这人很冷漠

Ru2 guo3 ni3 fei1 kuai4 de4 wen3 le3 ta2 yi1 xia4, ta2 hui4 dao4 chu4 shuo1 ni3 zhe4 ren2 hen3 leng3 mo4

If you kiss her once in a while, she professes you are cold

如果你吻太多了,她会大叫说你吃她豆腐

Ru2guo3 ni3 wen3 tai4 duo1 le, ta2 hui4 da4 jiao4 ni3 chi1 ta2 dou4 fu3

If you kiss her too many, she yells that you are taking advantage

 

如果你过马路的时候没有照顾她,那你这人缺乏道德

Ru2 guo3 guo4 ma3 lu4 de4 shi1 hou4 mei2 you3 zhao4 gu4 ta2, na4 ni3 zhe4 ren2 que1 fa2 dao4 de2.

If you fail to help her in crossing the street, you lack ethics

要是你小心照顾她过马路,她又会说这是男人的花招

Yao4 shi4 ni3 xiao3 xin1 zhao4 gu4 ta2 guo4 ma3 lu4, ta2 you4 hui4 shuo1 zhe4 shi4 nan2 ren2 de4 hua1 zhao1

If you do, she thinks it's just one of the man's tactics

你若是凝视某个女人,她会指责你是到处对女生调情

Ni3 ruo4 shi4 ning2 shi4 mou3 ge4 nv3 ren2, ta2 hui4 zhi3 ze2 ni3 dao4 chu4 dui4 nv3 sheng1 tiao2 qing2

If you stare at other, she accuses you of flirting

如果是其他男人瞪著她看,她会说他们只是欣赏而已

Ru2 guo3 shi4 qi2 ta2 nan2 ren2 deng4 zhe ta2 kan4, ta2 hui4 shuo1 ta2men zhi3 shi4 xin1 shang3 er2 yi3.

If she is stared by others, she says that they are just admiring

如果你跟她说话,她希望你只要听就好

Ru2 guo3 ni3 gen1 ta2 shuo1 hua4, ta2 xi1 wang4 ni3 zhi3 yao4 ting1 jiu4 hao3

If you talk, she wants you to listen

如果你只倾听,她又要你跟她说话

Ru2 guo3 ni3 zhi3 qing1 ting1 ta2 you4 yao4 ni3 gen1 ta2 shuo1 hua4

If you listen, she wants you to talk

 

上天啊,你创照了这些叫做女人的生物

Shang4 tian1 a, ni3 chuang4 zao4 le zhe4 xie1 jiao4 zuo4 nv3 ren2 de4 sheng1 wu4

Oh God! you created those creature called "WOMAN'

既简单又复杂

Ji4 jian3 dan1 you4 fu4 za2

So simple, yet so complex

如此柔弱,却又如此强悍

Ru2 ci3 rou2 ruo4, que4 you4 ru2 ci3 qiang2 han4

So weak, yet so powerful

让人又恼又爱

Rang4 ren2 you4 nao3 you4 ai4!

So confusing, yet so desirable

神啊,请告诉我该怎麽做。阿门!

Shen2 a, qing3 gao4 su4 wo3 gai1 zen3 me zuo4, a1 men!

"O LORD, tell me what to do. AMEN"

Comments (32) RSS

loading... Updating ...

New lesson idea? Please contact us.