Sample Sentences


sān
three

Newbie

Go to Lesson
三十
sān qiān sān bǎi sānshí sān
3,333

Newbie

Go to Lesson
三十三
sānshísān
thirty-three

Newbie

Go to Lesson

sān qiān sān bǎi
3,300

Newbie

Go to Lesson
三十
sān qiān sān bǎi sānshí
3,330

Newbie

Go to Lesson
第三
3

Media

Go to Lesson
三点
sān diǎn。
At 3 o’clock.

Newbie

Go to Lesson
三块
sān kuài。
Three RMB.

Newbie

Go to Lesson

sān wèi。
Three.

Newbie

Go to Lesson

sān pī mǎ
Three horses

Newbie

Go to Lesson
三十
sānshí
thirty

Newbie

Go to Lesson

Rare.

Elementary

Go to Lesson
......
yāo sān liù......
1-3-6...

Newbie

Go to Lesson

sān kuài wǔ。
3.5 RMB.

Newbie

Go to Lesson
三千五
sānqiānwǔ。
It's 3500RMB.

Newbie

Go to Lesson
三岁
sān suì。
Three years old.

Elementary

Go to Lesson

yī èr sān
one two three

Newbie

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words