Sample Sentences

经济不景气裁员流言满天飞人心惶惶
jīngjì bù jǐngqì,cáiyuán de liúyán mǎntiānfēi,gǎo de rénxīn huánghuáng。
null

Advanced

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words