Sample Sentences


liù
six

Newbie

Go to Lesson
六点
liù diǎn。
Six o'clock.

Newbie

Go to Lesson
周六
zhōuliù
Saturday

Newbie

Go to Lesson
......
yāo sān liù......
1-3-6...

Newbie

Go to Lesson
明天
míngtiān liù bǎi。
600 tomorrow.

Newbie

Go to Lesson

liù ge。
Six.

Elementary

Go to Lesson
⻘蛙
liù zhī qīngwā
Six frogs

Newbie

Go to Lesson
六十八
liùshíbā
sixty-eight

Newbie

Go to Lesson

sì wǔ liù
four five six

Newbie

Go to Lesson
这个
zhè ge liù máo qián。
This costs six mao.

Newbie

Go to Lesson
今天星期六
jīntiān Xīngqīliù
Today is Saturday.

Newbie

Go to Lesson
---
Yāo qī líng líng wǔ qī liù liù èr èr liù
170-0576-6226

Newbie

Go to Lesson
六十
liùshí。
60.

Intermediate

Go to Lesson
晚上六点
wǎnshang liù diǎn。
6 P.M.

Elementary

Go to Lesson

sān qiān wǔ bǎi qī shí liù
three thousand five hundred seventy six (3,576)

Newbie

Go to Lesson
周六晚上六点
bié wàng le,zhōuliù wǎnshang liù diǎn ò!
Don't forget - Saturday night at 6 o'clock!

Elementary

Go to Lesson
......
nǐ kàn,yī、èr、sān、sì、wǔ、liù、qī......
Look! One, two, three, four, five, six, seven....

Newbie

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words