Sample Sentences

为了防止地球温室效应加剧我们应该保护环境
wèile fángzhǐ dìqiú wēnshì xiàoyìng jiājù,wǒmen yīnggāi bǎohù hǎo huánjìng。
In order to prevent the greenhouse effect on earth, we should protect the environment.

Upper-Intermediate

Go to Lesson
武力加剧矛盾我们提倡和平方式解决之间争端
wǔlì zhǐ huì jiājù máodùn,wǒmen tíchàng yòng hépíng de fāngshì jiějué guó yǔ guó zhījiān de zhēngduān。
null

Advanced

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words