Sample Sentences


shí
ten

Newbie

Go to Lesson
十点
shí diǎn。
10 o'clock.

Newbie

Go to Lesson

shí suì。
10 years old.

Newbie

Go to Lesson
十一
shíyī
eleven

Newbie

Go to Lesson
三十
sānshí
thirty

Newbie

Go to Lesson
十五
shíwǔ
fifteen

Newbie

Go to Lesson

shí ge。
Ten.

Elementary

Go to Lesson
十七
shí qī hào。
The 17th.

Newbie

Go to Lesson
十四块钱
shí sì kuàiqián。
14 dollars.

Newbie

Go to Lesson
十二
shí èr kuài wǔ。
12.5 RMB.

Newbie

Go to Lesson
十月
shí yuè èr hào?
October 2nd?

Newbie

Go to Lesson
九月十号
jiǔ yuè shí hào。
September 10th.

Newbie

Go to Lesson
八十五块
bāshíwǔ kuài。
Eighty-five RMB.

Newbie

Go to Lesson
六十八
liùshíbā
sixty-eight

Newbie

Go to Lesson
三十三
sānshísān
thirty-three

Newbie

Go to Lesson

qī bā jiǔ shí
seven eight nine ten

Newbie

Go to Lesson
九十九
jiǔshíjiǔ
ninety-nine

Newbie

Go to Lesson
十二月
shíèryuè
December

Newbie

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words