Sample Sentences

小老鼠造型可爱一根筋法国大厨最后终于美梦成真不仅情节有趣许多对白发人深思风景音乐非常迷人
ng4,xiǎolǎoshǔ de zàoxíng tài kěài le,hái yīgēnjīn de xiǎng dāng Fǎguó dàchú,zuìhòu zhōngyú měimèngchéngzhēn le。bùjǐn qíngjié yǒuqù,xǔduō duìbái yě fārénshēnsī。fēngjǐng hé yīnyuè yě fēicháng mírén。
null

Advanced

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words