Sample Sentences

预计20号左右可以送到
zhè pī huò yùjì zài èr shí hào zuǒyòu kěyǐ sòngdào。
We estimate that the wholesale goods will be delivered on or about the 20th.

Intermediate

Go to Lesson
涉嫌走私海关扣留
nà pī huò yīn shèxián zǒusī bèi hǎiguān kòuliú le。
null

Advanced

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words