Sample Sentences

死者桌上咖啡残余白色粉末可能下药还在化验报告出炉
sǐzhě zhuō shàng de kāfēi lǐ,yǒu cányú báisè fěnmò,kěnéng shì bèi xiàyào,háizài děng huàyàn bàogào chūlú。
The coffee on the table of the deceased had traces of white powder in it, which may mean he was drugged, but we're still awaiting the test results.

Advanced

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words