Sample Sentences

臭球
chòuqiú
Bad shot

Newbie

Go to Lesson
好球
hǎoqiú
Good shot

Newbie

Go to Lesson

chuán qiú!chuán qiú!
Pass the ball! Pass the ball!

Elementary

Go to Lesson
扣球
kòuqiú!
Spike!

Elementary

Go to Lesson
冰球
bīngqiú。
Ice hockey.

Elementary

Go to Lesson

dǎ qiú
play ball games

Elementary

Go to Lesson
回球出界
hǎo qiú!huí qiú chū jiè。
Good play! The return ball is out of bounds.

Elementary

Go to Lesson
。...... !!!
à。......kàn qiú!!!
Ah... FORE!!!

Elementary

Go to Lesson
篮球
dǎ lánqiú
play basketball

Elementary

Go to Lesson
排球
dǎ páiqiú
play volleyball

Elementary

Go to Lesson
正手抽球
zhèng shǒu chōu qiú!
Forehand drive!

Elementary

Go to Lesson
进球
jìnqiú
to goal

Intermediate

Go to Lesson
三分球
hǎo qiú!zài lái ge sānfēnqiú!
Good shot! Go for another three pointer!

Elementary

Go to Lesson
那么羽毛球乒乓球
nàme,yǔmáoqiú hé pīngpāngqiú ne?
Then what about badminton and ping pong?

Elementary

Go to Lesson
橄榄球板球喜欢
gǎnlǎnqiú hé bǎnqiú,nǐ xǐhuan ma?
Do you like rugby and cricket?

Elementary

Go to Lesson
喜欢打球排球
wǒ xǐhuan dǎqiú,dǎ páiqiú。
I like to play ball games, like volleyball.

Elementary

Go to Lesson
回球刚刚过网
huí qiú gānggāng guò wǎng。
The return ball just went over the net.

Elementary

Go to Lesson
澳式橄榄球
Àoshì gǎnlǎnqiú。
Aussie Rules Football.

Elementary

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words