Sample Sentences

假使卢梭当日不是雄狮逼视浪子而是猛虎含苞蔷薇相信同样成为杰作卢梭逝世尚未成名
jiǎshǐ Lúsuō dāngrì suǒ huà de búshi xióngshī bīshì zhe mèng zhōng de làngzǐ,érshì měnghǔ zài xì xiù hánbāo de qiángwēi,wǒ xiāngxìn,zhè fú huà tóngyàng huì chéngwéi jiézuò。xī hū Lúsuō shìshì,ér Sà Sōng shàngwèi chéngmíng。
你快出来,我要用厕所。

Elementary

Go to Lesson
不用不用
bùyòng,bùyòng。
It's OK, it's OK.

Newbie

Go to Lesson

bù yòng
(spoken as bú yòng) no need

Newbie

Go to Lesson
使用
yòng shǐyòng
to use

Elementary

Go to Lesson
不用不用不用
bùyòng,bùyòng!bùyòng sòng le。
You don't have to! There's no need!

Newbie

Go to Lesson
不用不用
bùyòng bùyòng。
No, no, no. That's alright.

Elementary

Go to Lesson
不用谢
You're welcome.

Newbie

Go to Lesson
不用谢
bùyòngxiè。
Don't mention it.

Newbie

Go to Lesson
我的
yòng wǒ de。
Here, use mine.

Newbie

Go to Lesson
不用
bùyòng xiè!
There's no need to thank me!

Newbie

Go to Lesson
不用
bùyòng zuò 。
There's no need to do it.

Newbie

Go to Lesson
不用
bùyòng le。
No thanks, I'm good.

Newbie

Go to Lesson
不用谢
bùyòngxiè。
No need for thanks.

Newbie

Go to Lesson
不用谢
bùyòngxiè。
Not at all.

Newbie

Go to Lesson
不用谢
bùyòngxiè。
No need to thank me.

Newbie

Go to Lesson
不用牙签
bùyòng。wǒ yòng yáqiān。
I don't. I use toothpicks.

Elementary

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words