Sample Sentences


bǎi
hundred

Newbie

Go to Lesson

liǎng bǎi
two hundred (200)

Newbie

Go to Lesson
一百
yībǎi
one hundred (100)

Newbie

Go to Lesson

yī bǎi
(spoken as yì bǎi) one hundred

Newbie

Go to Lesson
一百万
yī bǎi wàn。
1,000,000.

Newbie

Go to Lesson
明天
míngtiān liù bǎi。
600 tomorrow.

Newbie

Go to Lesson
一百
yī bǎi
(yi1 bai3 = yi4 bai3) one hundred

Elementary

Go to Lesson
一百美元
yībǎi měiyuán。
One hundred US dollars.

Newbie

Go to Lesson
一百块钱
yībǎi kuài qián。
100 RMB.

Newbie

Go to Lesson
一百块钱
yībǎi kuài qián。
One hundred yuan.

Newbie

Go to Lesson

liǎng bǎi kuài qián
two hundred dollars ($200)

Newbie

Go to Lesson

sài bǎi wèi
Subway

Newbie

Go to Lesson

bā qiān bā bǎi
8,800

Newbie

Go to Lesson

qī bǎi kuài。
700 dollars.

Newbie

Go to Lesson

sān qiān sān bǎi
3,300

Newbie

Go to Lesson
一百
yībǎi de。
One hundred.

Elementary

Go to Lesson
今天
jīntiān qù jiǔ bǎi。
900 to go today.

Newbie

Go to Lesson
五百
wǔbǎi kuài。
500 kuai.

Elementary

Go to Lesson
两百好不好
liǎngbǎi,hǎo bù hǎo?
What about two hundred, OK?

Newbie

Go to Lesson
一百三十
yībǎi sānshí qī
one hundred thirty seven (137)

Newbie

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words