Sample Sentences

最近冷空气活动频繁大家注意随时增减衣物防止感冒
zuìjìn lěngkōngqì huódòng pínfán,qǐng dàjiā zhùyì suíshí zēngjiǎn yīwù,fángzhǐ gǎnmào。
null

Advanced

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words