Sample Sentences

坚持一下就是黎明黑暗工作工作我们社会第一门槛
zài jiānchí yīxià ba。zhè jiùshì límíng qián de hēiàn。zhǎo gōngzuò a zhǎo gōngzuò,zhēn shì wǒmen kuà xiàng shèhuì de dì yī dào ménkǎn。
Keep at it for a bit. This is just the darkness before the dawn. Finding a job - it really is our first step into the real world.

Advanced

Go to Lesson

Get help with ChinesePod dictionary, Search English or Chinese words